مفتول روکشدار جهت تولید فنر دوبل

سایز مفتول با روکشسایز مفتول بدون روکشجهت تولید فنر (میلیمتر)سفارش
0/700/606/4
0/800/707/9 - 9/5
0/900/8012/7 - 11/1
10/9014/3
1/10116
1/201/1019
1/251/1525/4 - 22

مفتول روکشدار جهت تولید فنر مورب

سایز مفتول با روکشسایز مفتول بدون روکشجهت تولید فنر (میلیمتر)سفارش
10/858
1/050/9010
1/100/9012
1/20114 - 16 - 18
1/301/1020 - 22 - 25 - 30 - 35
1/301/2040 - 45 - 50

مفتول روکشدار جهت تولید مصارف مختلف

برای مصارف مختلف نیاز به قطر مفتول و آنیل (پخت) مفتول به صورت متفاوت و همچنین استفاده از مواد مختلف پلاستیکی متتوع جهت روکش کردن مفتول می باشد.
فهرست