فنر دوبل 3:1 (رول)

سایز (میلیمتر)سایز (اینچ)تعداد لوپتعداد برگسفارش
6/41/48000020 برگ
7/95/165800040 برگ
9/53/84200060 برگ
11/17/162800080 برگ
12/71/224000100 برگ
14/39/1618000120 برگ

فنر دوبل 3:1 (A4)

سایز (میلیمتر)سایز (اینچ)تعداد لوپتعداد در جعبهتعداد در کارتنسفارش
6/41/434 لوپ A4150 عدد10 بسته
7/95/1634 لوپ A4120 عدد10 بسته
9/53/834 لوپ A4120 عدد10 بسته
11/17/1634 لوپ A4100 عدد10 بسته
12/71/234 لوپ A4100 عدد10 بسته
14/39/1634 لوپ A4100 عدد10 بسته
فهرست