فنر دوبل 3:1

فنرهای دوبل 3:1 به فنرهایی گفته می شود که در 1 اینچ (2/5 سانتیمتر) 3 سوراخ قرار می گیرد که شکل سوراخ ها می تواند هم مربع 4*4 سانتیمتر و یا دایره قطر 4 سانتیمتر باشد. فنرهای 3:1 از 20 برگ کاغذ 80 گرم تا 120 برگ کاغذ 80 را صحافی می کند.

فنر دوبل

فنر دوبل 2:1

فنرهای دوبل 2:1 به فنرهایی گفته می شود که در 1 اینچ (2/5 سانتیمتر) 2 سوراخ قرار می گیرد که شکل سوراخ ها می تواند هم مربع 5*5 سانتیمتر و یا دایره به قطر 5 سانتیمتر ویا مستطیل به 6*4 سانتیمتر می باشد. فنرهای 2:1 از 160 برگ کاغذ 80 گرم تا 300 برگ کاغذ 80 را صحافی می کند.

فنر دوبل

فنر دوبل سفارشی

فنرهای دوبل سفارشی فنرهایی هستند که با توجه به تعداد لوپ دلخواه مشتری و همچنین رنگ سفارشی تولید می شود.

فهرست