فنر مارپیچ روکشدار

فنرهای مارپیچ روکشدار در 14 سایز تولید می شود که هر سایز از لحاظ ضخامت مفتول و تعداد برگی که صحافی می کند با هم متفاوت می باشد.

فنر مارپیچ روکشدار
سایز فنرتعداد برگتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگسفارش
830 برگ300 عدد12 بستهسفید / مشکی
1050 برگ200 عدد12 بستهسفید / مشکی
1280 برگ140 عدد12 بستهسفید / مشکی
14120 برگ120 عدد12 بستهسفید / مشکی
16150 برگ100 عدد12 بستهسفید / مشکی
18170 برگ100 عدد12 بستهسفید / مشکی
20190 برگ90 عدد12 بستهسفید / مشکی
22210 برگ80 عدد12 بستهسفید / مشکی
25250 برگ70 عدد12 بستهسفید / مشکی
30290 برگ50 عدد12 بستهسفید / مشکی
35320 برگ40 عدد12 بستهسفید / مشکی
40380 برگ20 عدد12 بستهسفید / مشکی
45430 برگ20 عدد12 بستهسفید / مشکی
50480 برگ15 عدد12 بستهسفید / مشکی
فهرست